Олімпіадні завдання з історії 9 клас

1_html_md9f26499 клас

1. Що характерне для суспільного та культурного життя в українських землях у другій половині ХІV – XV ст.? (6 б.)
б
г
д
А. Втрата авторитету православної церкви та духовенства серед вірян;
Б. Зближення князівської верстви з представниками інших привілейованих станових груп;
В. Збільшення кількості друкованих книжок для потреб шкіл;
Г. Поява ознак регулярного планування при забудові міст;
Д. Будівництво мурованих замків – резиденцій магнатів;
Е. Поширення світського портрету в живописі.
2. Установіть відповідність між державами та українськими землями, які перебували у складі цих держав наприкінці ХVI ст. (4 б.).
А
Б
В
Г
Д
1
в
1. Річ Посполита
2
д
2. Московське царство
3
б
3. Молдавське князівство
4
а
4. Королівство Угорщина
А. Закарпаття
Б. Буковина
В. Галичина, Волинь, Поділля, Київщина
Г. Східне Поділля, Галичина, Волинь, Чернігово-Сіверщина
Д. Чернігово-Сіверщина
3. Який  рядок містить інформацію, доречну в розповіді про похід султана Мегмеда ІV в Україну 1672 р.? Складіть невелику (5–6 речень) розповідь про цей похід та його результати (8 б.):
А. Ніжинський полковник Г. Гуляницький, с. Соснівка, облога Конотопа. (І.Виговський )
Б. Захоплення Кам’янця, облога Львова, коронний гетьман Ян Собеський.(після Бучацького договору 1672 Я. Собеський  розбив турків під Хотином, але ставши королем  уклав Журавинський договір, за яким Поділля залишилось турками)
В. Гетьман Д. Многогрішний, король М. Вишневецький, захоплення Брацлавщини.
Г. Облога Чигирина, візир Кара-Мустафа, боярин Г. Ромодановський.(Чигиринські походи)
4. У яких твердженнях ідеться про причини остаточної ліквідації Запорізької Січі. Розкрийте суть одного з тверджень (6 б.):
а) Уповільнення розвитку сільського господарства й промисловості, що ставало на заваді зародження нових буржуазних відносин на українських землях.-
б)  Виступ запорожців на боці Туреччини під час російсько-турецької війни 1768–1774 рр.-
в) Ускладнення стосунків Росії з сусідніми державами, проти яких здійснювали свої походи запорожці.-
г) Суперечність між існуванням автономного Запоріжжя та прагненням до уніфікації адміністративно-територіального устрою Російської імперії. Так
д) Втрата військово-стратегічного значення Січі після встановлення залежності Кримського ханату від Росії за умовами Кючук-Кайнарджійського договору.так
е) Прагнення уряду запобігти перетворенню Запорожжя на центр визвольного руху українського народу проти російського володарювання.так
5. Установіть хронологічну послідовність подій (4 б.):
А
Б
В
Г
1
г
А. Відкриття Київського університету;
2
а
Б. «Київська козаччина»;
3
в
В. Перше видання «Кобзаря» Т. Шевченка;
4
б
Г. Діяльність декабристських організацій.
6. Суть реформаторської діяльності Марії Терезії і Йосипа ІІ полягала в: (3 б.)
а) Зрівнянні в правах греко-католицького духовенства з римо-католицьким; так
б) Посилення впливу польської шляхти на чиновників;
в) Підвищення освітнього рівня греко-католицького духовенства; так
г) Розпаленні релігійної ворожнечі в суспільстві;
д) Запровадження початкових шкіл з українською мовою навчання; так
е) Посилення особистої залежності селян.
7. «Весна народів» 1848–1849 рр. мала певні наслідки для західноукраїнських земель. Назвіть найважливіші з них, розкрийте їх сутність і значення (6 б.).
8. Дайте визначення (8 б.):
– «нове дворянство» –
– конституційна монархія –
– революція –
– реставрація –
– стратегія –
– дипломат –
– абсолютизм –
– двірцевий переворот –
9. Складіть історичний портрет М. Робесп’єра для довідника «Енциклопедія французької революції» (8 б.)
10. Ці вислови приписують Наполеону Бонапарту. Ви згодні? Обгрунтуйте свою позицію (6 б.)
А. «Для того, щоб управляти світом, немає інших секретів, крім того, щоб бути сильним; сила не знає ані помилок, ані ілюзій»;
Б. «Досягайте успіху, я суджу про людей тільки за результатами їх дій»;
В. «Революція – це боротьба свободи проти її ворогів»;
Г. «Існують два важелі, якими можна рухати людей, – страх і особистий інтерес».
ВАРІАНТ 15
Т Е С Т И
 1. Кирило – Мефодіївське братство виникло у Києві у:
А. 1845 р.;
     Б. 1846 р.;
     В. 1847 р.;
     Г. 1848 р.;
 1. Маніфест про скасування кріпосного права у Росії було видано:
    А. 19 січня 1860 р.;
    Б. 19 лютого 1861 р.;
    В. 19 січня 1862 р.;
    Г. 19 лютого 1862 р.;
 1. Визначте, про яку подію йдеться в наведеному тексті: « Стали розповсюджуватися чутки про представлення царем свободи селянами в Криму. Селяни селами рушили до Криму.»;
    А. «Київська козаччина »;
    Б. Похід в « Таврію за волею»;
    В. Антиросійські повстання М. Чайковського;
    Г. Кримська війна;
 1. Позначте прізвище діяча, який не входив до «Руської трійці»;
    А. Іван Вагилевич;
    Б. Яків Головацький;
    В. Іван Могильницький;
    Г. Маркіян Шашкевич;
 1. Станово – представницький орган в Речі Посполитій називався:
    А. Державна дума;
    Б. Парламент;
    В. Сейм;
    Г. Конгрес;
 1. Яку назву мала полтавська масонська ложа, що діяла у 1818-1819 рр.:
    А. «Любов до вітчизни»;
    Б. «Любов до істини»;
    В. «Любов до правди»;
    Г. «Любов до свободи»;
 1. Коли було засновано Київський університет:
    А. 1805 р.;
    Б. 1810 р.;
    В. 1824 р.;
    Г. 1834 р.;
 1. Визначте поняття, яке відповідає даному визначенню:
_____________ незалежність держави в зовнішніх і внутрішніх справах:
    А. Нейтралітет;
    Б. Суверенітет;
    В. Автономія;
    Г. Конкордат;
 1. «Декларація прав людини і громадянина» була ухвалена:
      А.14 липня 1789 р.;
      Б. 26 серпня 1789 р.;
      В. 10 серпня 1792 р.;
      Г. 2 червня 1793 р.;
 1. Перша залізниця на українських землях була збудована:
     А. Між Одесою і Києвом;
     Б. Між Одесою і Москвою;
     В. Між Одесою і Балтою;
     Г. Між Одесою і Харковом;
 1. Перші монополії виникають в Україні:
     А.У 70-х рр. XIX ст.;
     Б. У 80-х рр. ХІХ ст.;
     В. У 90-х рр. ХІХ ст.;
Г. На поч. ХХ ст.;
 1. Закон про скасування панщини на Буковині було прийнято у :
     А. 1847 р.;
     Б. 1848 р. ;
     В. 1849 р.;
     Г. 1850 р.;
 1. Назвітьідеолога “хлопоманів»:
     А. Тадей Рильський;
     Б. Борис Познанський;
     В. Кость Левицький;
     Г. Володимир Антонович.
 1. В 1861 році громадівці заснували свій журнал, що мав назву:
     А. «Основа»;
     Б. «Мета»;
     В. «Зоря»;
     Г. «Діло».
 1. Назва договору, укладеного між Московською державою і Польщею у
       1667 р.:
     А. Гадяцький;
     Б.  Слободищенський;
     В.  Андрусівський;
     Г.  Переяславський.
 1. Відзначте подію, яка відбулася 14 липня 1789 р.:
     А.Скликання генеральних штатів;
     Б. Захоплення Бастилії;
 В. Ухвалення «Декларації прав людини і громадянина»;
 Г.  Ухвалення Конституції Франції.
 1. Позначте назву міста, у якому було відкрито Волинський ліцей:
   А. Житомир;
   Б. Кременець;
   В. Луцьк;
   Г. Острог.
 1. Коли було створене Літературне товариство імені Т.Шевченка:
   А. 1869р.;
   Б.  1868р.;
   В. 1873р.;
   Г. 1892р..
 1. Коли було видано Валуєвський циркуляр:
   А. 20 липня 1862 р.;
   Б.  18 червня 1863р.;
   В. 20липня 1863р.;
   Г. 18 червня 1864 р.
 1. Позначте правильну послідовність розташування (із сходу на захід) античнихміст-колонійПівнічногоПричорномор’я, Приазов’я та Криму:
  А
  Фанагорія, Феодосія, Херсонес, Ольвія, Тіра;
  Б
  Феодосія, Херсонес, Ольвія, Тіра, Фанагорія;
  В
  Ольвія, Тіра, Фанагорія, Феодосія, Херсонес;
  Г
  Тіра, Фанагорія, Феодосія, Херсонес, Ольвія;
  Д
  Херсонес, Ольвія, Тіра, Фанагорія, Феодосія.
  1. Розташуйте події в хронологічній послідовності:
          А. Виникнення Кирило-Мефодіївського братства;
          Б. Початок Французької Революції;
          В. Діяльність «Руської Трійці»;
          Г. Видання «Енеїди» І.Котляревського;
          Д. Повстання декабристів у Петербурзі.
          1-б;    2-Г;    3-Д;   4-В;    5-А.
  1. Установіть послідовність подій:
          А. Скасування кріпосного права в Росії;
          Б. «Доктрина Монро»;
          В. Кримська війна;
          Г. «Чигиринська змова»;
          Д. Відкриття Університету в Чернівцях;
          Е.  Виникнення товариства «Просвіта».
         1-Б;     2-В;    3-А;     4-Е;     5-Д;     6-Г.
  1. Розташуйте події в хронологічній послідовності:
         А. Продаж Росією Аляски США;
         Б. Вихід журналу «Основа»;
         В. Створення Літературного товариства імені Т.Шевченка;
         Г. Заснування Головної Руської Ради;
         Д. Берлінський конгрес;
         Е. «Київська козаччина».
         1-Г;   2-Е;    3-Б;     4-А;      5-В;    6-Д.
  1. Установіть послідовність подій:
        А. Відкриття Харківського університету;
        Б.  Відкриття Чернівецького університету;
        В.  Відкриття Львівського університету;
        Г. Відкриття Київського університету;
        Д. Заснування науково-дослідного інституту «Оссолінських»;
        Е. Відкриття університету в Одесі.
        1-В;    2-А;   3-Д;     4-Г;     5-Е;      6-Б.
  1. Співвіднесіть поняття і терміни:
  А. Чартизм                    1. Прагнення до відокремлення, відособлення.
  Б.  Аболіціонізм           2. Рух за возз’єднання націй, народів, які з
  В. Лібералізм                    певних історичних причин були роз’єднані.
  Г. Сепаратизм               3. Напрям політичної думки, яка обґрунтовує
                                            необхідність надання громадянам широких
                                            політичних та економічних свобод.
                                         4. Рух за скасування рабства.
                                         5.  Рух за виборчу реформу.
  А-5; Б-4; В-3; Г-1.
  1. Співвіднесіть дати і події:
      А.1859 р.                      1. В Чернівцях засновано культурно-освітнє
      Б. 1862р.                          товариство «Руська бесіда».
      В. 1865 р.                     2. Відкриття в Києві першої в Російській імперії
      Г. 1869 р.                         недільної школи.
                                            3. Відкриття Новоросійського університету в
                                                Одесі.
                                            4. Емський указ Олександра ІІ.
                                            5. П.Чубинський написав вірш «Ще не вмерла
                                               Україна».
  А-2; Б-5; В-3; Г- 1.
  1. Установіть відповідності між особами та літописними уривками, що стосуються їх життєписів:
  А
  Ольга;  2
  Б
  Володимир Великий;      6
  В
  Ярослав Мудрий;  5
  Г
  Роман Мстиславович;   3
  Д
  Данило Галицький.  1
  1
  «Сей же король був князем, добрим, хоробрим і мудрим, якийспорудив городи многі, і церкви поставив … та братолюбствомвінсвітивсябувіз братом своїм Васильком…»;
  2
  «Була вона предвісницеюхристиянськоїземлі, як ранкова зоря перед сходом сонця. вона сяяла, як місяцьуночі, так і вона світиласередязичників…»;
  3
  «Буввін самодержцем усієїРуськоїземлі … кидавсябув на поганих, як той лев … і переходив в землю їх, як той орел, а хоробрийбув, як той тур, бовінревнонаслідував предка свого Мономаха…»;
  4
  «Вінбувщедрим, милостивим і правосудним, через те безлічіноземцівйому служило. Навченийбувмов, багато книг читав, у церковному чинібагатощовиправляв … і навчаючи, зловір’яскореняв, а мудрості й правдивоївіринавчав і вчитиспонукав…»;
  5
  «І при нім стала вірахристиянськамножитися в Русі і розширятися… І до книг вінмавнахил, читаючи часто вдень і вночі… ОтецьбойогоВолодимир землю зорав і розм’якшив, себтохрещеннямпросвітив, а сей, синВолодимирів, засіявкнижними словами серцявіруючих людей, а ми пожинаємоученняприймаючикнижнеє…»;
  6
  «І оплакувалийогобояри яко заступника земліїхньої, вбогії – яко заступника і кормителя… Він є новимКостянтином великого Риму, щоохрестився сам і люди [охрестив] свої».
  9 КЛАС
               Тестові завдання
  І завдання (20 б.)
  1. Вкажіть соціальні групи французького суспільства, які наприкінці ХVIII ст.  належали до буржуазії: (2 б.)
  1)   Банкіри так
  1. Військові
  • Підприємці так
  • Вільні селяни
  • Духівництво
  • Ремісники
  • Торгівці так
  • Дворяни
 1. З представлених країн назвіть: а) учасників третьої антифранцузької коаліції. б) учасників четвертої антифранцузької коаліції (2 б.):
1. Велика Британія   3 ,4            5. Росія 3, 4
2. Австрія      3                         6. Угорщина
3. Пруссія   4                            7. Неаполітанське королівство 3
4. Швейцарія                          8. Швеція. 3, 4
3. Установіть відповідність між подією та країною, з якою вона пов’язана (4 б)
А) Англія 3
1) Аустерліц
Б) Австрія 1
2) «Рейнський союз»
В) Німеччина 2
3) Континентальна блокада
Г) Росія 4
4) Тільзітський мир
 1. Установіть відповідність між історичною особою та поняттями (6 б.)
1) Дантон в
А) Лідер «шалених»
2) Марат г
Б) Непідкупний
3) Робесп’єр б
В) Міністр юстиції та член Конвенту
4) Мірабо д
Г) Друг народу
5) Жак Ру  а
Д) Розробник «Декларації прав людини і громадянина»
6) Лафайєт  є
Є) Граф, прихильник конституційної монархії
 1. Розташуйте в хронологічній послідовності (2 б.):
 1. Утворення Священного Союзу; 1815
 2. Проголошення Наполеона імператором;1804
 3. Битва під Лейпцигом;1814
 4. Бородінська битва;1812
 5. Битва біля Аустерліца; 1805
 6. Трафальгарська битва  1805
 7. Тільзітський мир.1807
 1. В яких країнах Європи в 20-х роках ХІХ ст.. відбулися революції (2 б.):
 1. Франція      5)  Росія
 2. Іспанія    так     6) П’ємонт так
 3. Пруссія       7) Неаполь так
 4. Бельгія        8) Польща
7.Визначте, які поняття, назви, прізвища є зайвими в тестовому ряду (4 б.). Одним реченням поясніть, чому (4 б.):
7. «Союз порятунку», «Товариство друзів», «З’єднані  слов’яни», «Любов до істини».
8. Мануфактура, натуральне виробництво, наймана праця, поділ праці, заробітна плата.
9. Війт, магістрат, рада, слобода, лава.
10. Д. Вишневецький, К.Косинський, І. Сірко, І. Мазепа.
ІІ завдання (5 б.)
Назвіть події, які відбулися в Російській імперії і Україні за часів Великої французької революції 1789 – 1799:
1. Ліквідація Гетьманства в Україні            6. Перехід до Росії західної Волині
2. Приєднання Криму до Росії                     7. Жалувана грамота дворянству
3. Перехід Галичини до складу Австрії      8. Другий розподіл Польщі
4. Повстання в селі Турбаях                         9. Закріпачення селян
                                                                        на Лівобережжі  і Слобожанщині
5. Вихід у світ «Енеїди»                               10. Переселення Чорноморського
І. Котляревського                                          козачого війська на Кубань
         ІІІ завдання (18 б.)
Розв’яжіть кросворд. У разі надання правильних відповідей по горизонталі ви отримаєте по вертикалі важливе історичне поняття (16 б.). Дайте йому визначення (2 б.).
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Зливок срібла, що був грошовою і ваговою одиницею в Київській Русі.
2 Грамота, головна форма документів в Українській гетьманській державі.
3 Вище звання православних та католицьких єпископів.
4 Самоврядування певної частини держави.
5 Стан держави, яка не бере участь у війні.
6 Грамота на повне або «часткове» «відпущення гріхів».
7. Прізвище одного із керівників Коліївщини.
8 Прізвище церковного та культурного діяча України ХVII ст.
IV завдання (16 б.)
Розв’яжіть історичну задачу. Зазначене в дужках замініть цифрами і складіть рівняння.
     Від 2010 року відніміть (дату) розгрому шведів на Неві Олександром Невським. Додайте (дату) коронації Карла Великого у Римі. До суми додайте (кількість статей), з якими виступив Мартін Лютер. Потім відніміть число (день), в який відбулось повстання декабристів в Петербурзі. До цього числа додайте (кількість мов), якими володів Ярослав Осмомисл і відніміть (століття), в якому Великим київським князем був Ярослав Мудрий. У результаті Ви одержуєте  важливу дату з історії України. Назвіть її. Яке значення вона має для сучасної України?
V завдання (16 б.)
2010 р. виповнюється 300 років Конституції Пилипа Орлика. Підготуйте статтю до історичного довідника, присвячену цій події (обсяг – 1 стор.). План статті:
1. Коротка довідка про П. Орлика.
2. Історична ситуація, у якій П. Орлик став Гетьманом України.
3. Основні ідеї Конституції П. Орлика.
4. Історичне значення Конституції П. Орлика.
VІ завдання (9 б.)
Встановіть зображених історичних осіб. Що їх об’єднує? Ким вони були в історії?
* * *
1.кобилиця
2.каразін
3.максимович
9 клас
і. Установіть відповідність між термінами та визначеннями. 3б.
А) Ієрогліф і. Адміністративно-територіальна одиниця.
Б) фараон 2. Матеріал для письма, виготовлений з тростини.
В) папірус 3. Збірка етичних правил.
Г) ном 4. Знак – малюнок для позначення слова чи складу.
5. Правитель Єгипту.
2. Установіть відповідність між термінами та визначеннями. 3б.
А) Плебс і. Одноособовий правитель.
Б) магістрати 2. Урочистий в’їзд полководця в Рим.
В) диктатор 3. Вищі посадовці в Римі.
Г) сенат 4. Нижчі прошарки суспільства.
5. Рада старійшин у Римі.
3. Північно-Східна Русь позбавилась Монгольського ярма у:1б.
А)1223 р.
Б) 1240 р. В) 1380 р. Г) 1480 р.
4. Установіть відповідність між термінами та визначення. 3б.
А) Реформація і. Грамота про відпущення гріхів
Б) індульгенція 2. Члени чернечого ордену, створеного в рамках Контрреформацій.
В) пуритани 3. Рух за переоблаштування церкви.
Г) єзуїти 4. Старшини у кальвіністичній церкві.
5. англійські кальвіністи
5. Схарактеризувати основні заходи якобінської диктатури. 4б.
6. Назвати причини Великої Французької революції. 4б.
7. Установіть відповідність між племенами та часом їх перебування на території України. 4б.
А) Скіфи  5         1. Кінець V – середина III тис. до н.е.
Б) готи    3         2. III ст. до н.е. – II ст. н.е.
В) кіммерійці         4  3. ІІ-І\/ ст. н.е.
Г) трипільська культура        1    4. IX – VII ст. до н.е.
5. VII-III ст. до н.е.
8. Установіть відповідність між іменами князів та роками їх правління. 4б.
А) Ольга 1. 980-1015 рр.
Б) Володимир 2. ,1078-1093 рр.
В) Олег 3. 944-964 рр.
Г) Всеволод 4. 882-912 рр.
5. 1019 1054. рр.
9. Установіть відповідність між терміном та його визначенням: 4б.
А) Фільварок 1. Вищий орган державного управління в Речі Посполитій
Б) Сейм 2. Адміністративна одиниця Польщі
В) Клейноди 3. Символи гетьманської влади
Г) воєводство 4. Суспільний стан вільних від кріпосного права людей, які займалися господарською
діяльністю і обороняли Україну від іноземних загарбників
5. Багатогалузеве господарство, що ґрунтувалося на панщині кріпаків і було орієнтоване на ринок.
10. Греко-католицька (уніатська) церква була створена за унією : 1б.
А) Люблінською
Б) Городельською
В) Кревською
Г) Берестейською (Брестською)
11. Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне 1б.
А) «Польський сейм ухвалив Переяславський договір у 1654 р.»
Б) «Союзником Б. Хмельницького у війні проти Польщі стало Кримське ханство»
В) «У 1653 р. московський цар звернувся до Б.Хмельницького з проханням про приєднання до Москви 1 надання допомоги у війні з Річчю Посполитою»
Г) «Блискучою військовою операцією Козацької армії стало взяття Львова» ,
12. Доведіть або спростуйте твердження : «У середині XVII ст. на українських землях посилився соціальний, релігійний на національний гніт» 4б.
13. Іван Мазепа уклав антиросійський союз із: 1б.
А) Швецією
Б) Польщею
В) Туреччиною
Г) Кримським Ханством
14. Поділи Польщі відбулися в: 1б.
А) 1772,1778, 1797 рр.
Б) 1772, 1793,1795 рр.
В) 1768, 1772,1795 рр.
Г) 1779, 1783,1795 рр.
15. Територія України була поділена та такі генерал-губернаторства: 1б.
А) Київське, Харківське, Полтавське.
Б) Київське, Новоросійсько – Бесарабське, Малоросійське
В) Малоросійське, Катеринославське, Таврійське
Г) Київське, Новоросійсько – Бесарабське, Таврійське.
16. Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне. 1б.
А) « Перший період національного відродження припадає на кінець X V III – 40-ві роки XIX ст. і характеризуються збиранням національної спадщини »
Б) «Автором «Історії Русів» був Іван Котляревський
В) « «Київська козаччина» – це масовий рух російського селянства за відновлення козацького стану »
Г) «Польське повстання 1830-1831 рр. Було активно підтримано українським селянством Правобережжя»
Максимальна кількість балів – 40б.
9 клас ІІІ тур 2013 р.
1. Тести по 1 балу
1. Люди, які потрапили в залежність від когось внаслідок укладання з ними договору, в Київській Русі називалися: А. закупами;  Б. рядовичами;  В. холопами
2. Битва під Берестечком на Волині між військами Б.Хмельницького і Яна Казимира відбулася:
А. 18-30 травня 1649 р.;  Б. 18-30 червня 1651 р.;  В. 18-30 липня 1652 р.
3. «Якобінцем без народу» називали в останні дні перебування при владі:
А). Ж Дантона; Б). Ж.Е.Ебера;   В). П.Г.Шометта;   Г). М.Робесп’єра
4. Ліквідація самодержавства та кріпацтва і створення загальнослов’янської федеративної республіки – це програмні вимоги:
А. Малоросійського товариства;  Б. Південного товариства;  В. Товариства об’єднаних слов’ян
5. Укажіть назву партії, яка у 1832 році ініціювала повстання у Вандеї, що закінчилось поразкою:
А. легітимісти;   Б. орлеаністи;   В. бонапартисти; Г. радикальні республіканці
2. Розташуйте архітектурні споруди за місцем їх находження, починаючи з найближчих до Європи і далі до Далекого Сходу 0-4 бали

2.

3.  4.
____________________________________
3. Так чи ні? (по 1 балу)
1. Університет в Києві було засновано раніше, ніж у Харкові. ______
2. Другу імперію у Франції було встановлено  у 1849._______
3. У 1812 році більшість дворян – вихідців з української козацької старшини підтримала формування загонів козацького ополчення. _____________
4.  Автором книги «Чартизм» був Томас Карлейль. ____
5. Декларацію незалежності США було прийнято раніше, ніж засновано місто Херсон. ______
4. Про кого йдеться? по 2 бали
 1. Керівник повстання скіфів, що спалахнуло в Боспорській державі 109–107 рp. до н. е, ймовірно представник правлячої династії скіфів.______савмак __________________
 2. Український військовий, політичний і державний діяч. Гетьман Війська Запорозького, голова козацької держави на Правобережній Україні (16651676). Дорошенко  У 1667 року завдяки турецьким військам добився від польського короля визнання суверенітету гетьманату на Правобережній Україні. Його правнучкою була дружина О. Пушкіна — Наталя Гончарова. __Дорошенко
 3. ______________________________
 4. Український і російський фольклорист, один з перших дослідників і видавців української поетичної народної творчості. За походженням з грузинського князівського роду. Його збірник «Опит собрания старинных малороссийских песен» (Санкт-Петербург, 1819) поклав початок українській фольклористиці. Першим опублікував зразки українських дум, записаних на Полтавщині. ___Цертелєв ______________________________________
 5. Французький соціаліст-утопіст і філософ. В 1837 році він вперше застосував термін «фемінізм». Стрижнем ідеальної соціальної системи Фур’є вважав фалангу. Вона містить у собі ідею всезагального братства й ґрунтується на відповідності інтересів індивіда й колективу. Фаланга будується на сільськогосподарській основі, але передбачає взаємодію з промисловим виробництвом. ____________________________________________
 6. 5.   Віце-адмірал британського королівського флоту. Відзначався непересічними лідерськими якостями та майстерністю стратегії, що проявилося у багатьох рішучих морських перемогах. Отримав кілька важких травм під час боїв, зокрема, втратив праву руку, та пошкодив одне око. Серед багатьох його перемог найвідомішою і найзначнішою була Трафальгарська битва, 1805-го, під час якої він і загинув.____нельсон
 7. ______________________________________________________
5. Поясніть терміни по 2 бали
 • віги________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 • промисловий переворот ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ордонанси_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 • клерікали________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • метрополія _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6. Назвіть події всесвітньої історії, які відбулися: 0-6 балів
1.Через 200 років після закінчення Тридцятирічної війни_____1648-1848____________________________________
2. За 39 років до битви при Ватерлоо _________________________________________________________
3. Через 220 років після створення Речи Посполитої _________________________________________
7. Заповніть пусті місця в таблиці. (0-8 балів)
1   2   3      4
5    6    7    8
Прізвище авторів
Твори
«Дон Кіхот»
«Утопія»
«Енеїда»
«Минуле і думи»
«Наука перемагати»
«Басни харковскіе»
«Гамлет»
«Чорна рада»
8. Назвіть принципи британської зовнішньої політики, які були сформульовані Г.Пальмерстоном. Як ви їх розумієте? 0-6 балів
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9.Складіть таблицю «Результати революцій 1848-1849 рр.” 15 балів
Країна
Результати
Франція
Німецькі держави
Австрійська імперія
Італійські держави
10. Складіть тези відповіді «Особливості розвитку Південної України на початку ХІХ ст..» 10 балів
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11. Складіть історичний портрет Миколи Костомарова    10 балів
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
разом
5
4
5
10
10
6
8
6
15
10
10
89
Завдання
для учасників ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії
9 КЛАС
Максимальний час виконання завдань – 4 години
Максимальна кількість балів – 78
І. Визначте дати, котрі пропущені у текстах історичних документів. Запишіть їх під відповідними порядковими номерами.
Кожна правильна відповідь – 1 бал. Усі правильні відповіді – додатково 1 бал. Усього – 11 балів
 1. «…У рік _____. Прийшов Святослав до Переяславця, і заперлися болгари в городі. І вийшли болгари на січу проти Святослава, і була січа велика, і одолівали болгари. І сказав Святослав воям своїм: «Уже нам тут полягти. Ударимо мужньо, браття і дружино!..»
 2. «…У рік _____. Пішов Володимир до ляхів і зайняв городи їх – Перемишль, Червен та інші городи, які є й до сьогодні під Руссю…»
 3. «1 жовтня _____ року. … Великий государ і великий князь Олексій Михайлович … розпорядився … скликати собор… … Про гетьмана Богдана Хмельницького і про все Військо Запорозьке бояри і думні люди постановили, щоб великий государ і великий князь Олексій Михайлович … зволив гетьмана Богдана Хмельницького і все Військо Запорозьке з містами їх і землями прийняти під свою государеву високу руку…»
 4. «…Комісія поміж станами Корони Польської та Великого Князівства Литовського з одного і вельможним гетьманом та Військом Запорозьким з другого  боку … дня 6/16 вересня, року Божого _____, Бог дав, щасливо і вічнотривало закінчена. … У той спосіб постановили ми вічний, який ніколи не можна розірвати, мир…»
 5. «…Цього ______ р., квітня 27 дня всепресвітліший, державніший Петро Великий, імператор і самодержець всеросійський і інше, жалуючи підданих своїх – малоросійський народ, видав указ: при гетьмані пану Скоропадському в Глухові для управління судами і для іншого … замість однієї воєводської персони … бути колегії…»
 6. «…12 грудня ______ р. За відомостями, які до нас дійшли, депутат рейхстагу Лук’ян Кобилиця своїм місцевим однодумцям прищепив ідею, що домінії припинили діяльність та, що він одержав від його величності цісаря уповноваження вибирати нових війтів і десятників, які будуть урядувати окремо без всякого втручання доміній…»
 7. «…На наших календарях _____ р. до н. е. У Мемфісі вже господарюють перси, закінчилася історія незалежної могутньої держави. Скільки ще загарбників, скільки ворожих армій топтатимуть твою землю, країно, яку Геродот назвав дарунком Нілу…»
 8. «…31 жовтня ______ р. Нісенітниці проповідують ті, які твердять, що як тільки гріш задзвенить у скрині, душа відразу ж іде з чистилища. Будь-який християнин, який щиро кається у своїх гріхах і спокутує їх, отримує повне звільнення від покарань і без індульгенцій…»
 9. «…Стаття 1. Нехай настане мир християнський усезагальний і вічний мир та істинна й щира дружба між священною імператорською величністю, Австрійським домом і всіма його союзниками та прихильниками, їхніми спадкоємцями, наступниками і передусім католицьким королем (королем Іспанії), курфюрстами і чинами імперії, з одного боку, і священною королівською величністю і королівством Шведським, усіма його союзниками і прихильниками, їхніми спадкоємцями й передусім християнським королем (французьким королем) і відповідними курфюрстами й чинами імперії, з іншого боку… 24 жовтня _____ р.»
 10. «…Тому ми, представники Сполучених Штатів Америки, зібравшись на загальний конгрес, оголошуємо від імені та за вповноваженням народу колоній, що ці сполучені колонії є і за правом мають бути вільними й незалежними штатами; що вони звільняються від будь-якого підданства британській короні… [__ ________ ______ р. (число, місяць, рік).]»
Завдання
для учасників ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії
9 КЛАС
Максимальний час виконання завдань – 4 години
Максимальна кількість балів – 78
ІІ. Прочитайте поняття й терміни. Згрупуйте їх у сектори таблиці відповідно до запропонованих заголовків. Поясніть значення підкреслених історизмів.
Кожен правильно заповнений сектор – від 0 до 2 балів (0 балів – частково заповнений сектор: менше трьох слів; 1 бал – частково заповнений сектор: 3–4 слова; 2 бали – повністю заповнений сектор). Визначення кожного історизму – від 0 до 2 балів (0 балів – відсутня відповідь; 1 бал – часткова відповідь; 2 бали – повна відповідь). Усього – 16 балів
Суспільно-політична історія
Соціально-економічна історія
Історія релігії
Історія культури
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1. Аріанство. 2. Асиміляція. 3. Домен. 4. Єресь. 5. Індульгенція. 6. Кант. 7. Квакер. 8. Коран. 9. Кантон. 10. Нація. 11. Недоїмка. 12. Обгороджування. 13. Парламент. 14. Полюддя. 15. Рококо. 16. Ротонда. 17. Самодержавство. 18. Скальд. 19. Філігрань. 20. Шарварок.
ІІІ. Впізнайте історичні постаті та запишіть їх імена і прізвища (прізвиська) у хронологічній послідовності життєписів. Із утвореного переліку виберіть особу, діяльність якої пов’язана з подіями європейської історії другої половини ХІV – першої чверті ХV ст. Дайте їй невелику, у межах 5-ти речень, характеристику.
Упізнання постатей – 5 балів (1 бал за кожну упізнану постать). Установлення хронологічної послідовності – 0 або 3 бали. Правильний вибір особи – 1 бал. Подання характеристики – 2 бали (0 балів – відсутня відповідь; 1 бал – часткова відповідь; 2 бали – повна відповідь). Усього – 11 балів
ІV. Виконайте завдання на контурній карті (див. додаток).
Кожне правильно виконане завдання – від 0 до 2 балів (0 балів – відсутнє або неправильне виконання; 1 бал – часткове виконання; 2 бали – повне правильне виконання). Усього – 6 балів
V. Поміркуйте над проблемою. Опишіть варіанти її вирішення.
Вирішуючи проблему, візьміть до уваги, що оцінюватимуться такі критерії:
· відповідність змістового опису міркувань умовам проблемного завдання – 0 або 4 бали
· логічність опису міркувань – від 0 до 2 балів (тут і далі – 0 балів – вимога не виконана; 1 бал – вимога виконана частково; 2 бали – вимога виконана повністю)
· аргументованість (підкріплена історичними фактами з історичної хронології, термінології, персоналістики, географії, джерелознавства) – від 0 до 2 балів
· наявність узагальнень та висновків – від 0 до 2 балів
· оригінальність (нестандартність) міркувань – від 0 до 2 балів. Усього – 12 балів
Проблема. Друга половина ХVІІІ ст. – це період значних подій в Україні: територіальні зміни внаслідок поділів Польщі та російсько-турецької війни; ліквідовані Гетьманщина та Запорізька Січ; розгорнулася національно-визвольна боротьба на правобережних та західноукраїнських землях тощо.
Запитання. Які наслідки для України мали ці зміни – позитивні чи негативні? Україна була творцем цих обставин чи їхньою жертвою? Чому?
VІ. У 2011 році Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України затвердило додаток до навчальної програми з історії України, котрий містить перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва, обов’язкових для розпізнавання учнями. Розгляньте зображення однієї із тих історико-культурних пам’яток і підготуйте про неї письмове повідомлення у вигляді енциклопедичної статті.
*
Укладаючи повідомлення, візьміть до уваги, що оцінюватимуться такі критерії:
· знання та аргументоване застосування основних історичних категорій:
історичної хронології – 1 бал;
історичної термінології – 1 бал;
історичної персоналістики – 1 бал;
історичної географії – 1 бал;
історичного джерелознавства – 1 бал
· логічність та послідовність викладу матеріалу – від 0 до 2 балів
· наявність висновків – від 0 до 2 балів
· дотримання вимог сучасної української мови – 1 бал. Усього – 10 балів.
VІІ. Підготуйте письмову розповідь на тему: «Вплив російсько-турецьких воєн  кінця ХVІІІ – першої третини ХІХ ст. на становище українських земель», враховуючи, що оцінюватимуться такі критерії:
· знання та аргументоване, достатнє для розкриття теми, застосування основних історичних категорій:
історичної хронології – 1 бал;
історичної термінології – 1 бал;
історичної персоналістики – 1 бал;
історичної географії – 1 бал;
історичного джерелознавства – 1 бал
· з’ясування причинно-наслідкових зв’язків – від 0 до 2 балів (тут і далі – 0 балів – не виконано; 1 бал – виконано частково; 2 бали – виконано повністю)
· логічність та послідовність викладу матеріалу – від 0 до 2 балів
· наявність висновків – від 0 до 2 балів
· дотримання вимог сучасної української мови – 1 бал. Усього – 12 балів.
І.ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:
 1. У 1781 р. Гетьманщина була поділена на намісництва: Чернігівське, Київське, Новгород-Сіверське.
 2. “Товариство священиків” виникло у 1816 р.
 3. Наприкінці 1763 р. розроблено “Прохання шляхетства і старшини разом з гетьманом про відновлення різних старовинних прав Малоросії”.
 4. В. Лукашевичем  у 1819 р. було засноване Малоросійське товариство.
 5. Державницькі ідеї Семена Дівовича знайшли відображення у творі “Розмова Великоросії з Малоросією”.
 6. У 1838 р. було створено Дніпровську судноплавну компанію.
 7. Статут Слов’янського товариства Святих Крила і Мефодія складався з: частина І “Головні ідеї”; частина ІІ “Головні правила”.
 8. 1787 по 1809 при Львівському університеті діяв Руський інститут.
 9. Назва “виборні козаки” почала вживатися з 1735 року.
 10. Держава повинна об’єднувати 7 автономних штатів, кожний повинен мати свого президента, віцепрезидента,  сенат – автором цього проекту був Григорій Андрузький, держава називалась би Українська республіка.
 11. Відомий письменник, учасник державного перевороту 1851 р. (В.Гюго).
 12. Розставте події у хронологічній послідовності: проголошення республіки на чолі з Мадзіні (1849 – початок), відлік Першого дня республіки (1792), призначення О.Бісмарка міністром іноземних справ Прусії (1862), подання до парламенту першої хартії (1836), виступ “Спілки рівних” (1796), Робесп’єр очолив Конвент (1793), битва біля села Садова (1866).
 13. Утворення міської думи у Києві (1735).
 14. Розставте у хронологічному порядку по черговісті виникнення вказаних державних утворень на українських землях: 1. Боспорське царство. 2. Готська держава. 3. Антський племінний союз. 4. Кіммерійська держава. 5. Аварський каганат.
 15. Український землевласник, член комісії яка розробляла проект реформ, виступав за відміну кріпацтва …….. . Григорій Галаган.
 16. У 1840 – 1842 рр. в Україні ліквідовано судочинство за нормами Литовських статутів і поширено систему права відповідно Зводові законів Російської  імперії.
 17. Київський архітектор Андрій Меленський у плані забудови міста визначив Хрещатик як головну вулицю.
 18. Стисло у вигляді питань до кросворду дайте характеристику історичної особи: Марат Жан-Поль, Вікторія (1837 – 1901 рр.), Тормасов, О.Мірабо, Е-Ж. Сієс.
І рівень складності.
І.1. До історії яких вказаних держав мають відношення такі події і поняття?
Англія
1.,3.,6.,9.,11.,21.,23.,
Франція
5.,10.,13.,17.,20.,22.,
Німецькі землі
14.,
Австрійська імперія
16.,
Італія
.,19.,
Російська імперія
7.,12.,25.,
США
4.,8.,15.,18.,24.,
 1. Чартизм
 2. ???
 3. Майстерня світу
 4. плантаційне господарство
 5. конкордат
 6. лібералізм
 7. слов’янофіли
 8. гомстед
 9. круглоголові
 10. консулат
 11. луддити
 12. західники
 13. національні майстерні
 14. Митний союз
 15. “підземна залізниця”
 16. “клаптикова імперія”
 17. Варренська криза
 18. “Бостонська бійня”
 19. карбонарії
 20. санкюлоти
 21. тред-юніони
 22. “скажені”
 23. “славна революція”
 24. доктрина Монро
 25. двірцеві (палацеві) перевороти
І.2. Вкажіть, кому із історичних діячів належать наведені слова. В яких історичних умовах вони були висловлені.
 • “Війна годує війну” – Альбрехт Валленштейн, в процесі Тридцятилітньої війни;
 • “Держава  – це я! ” – французькому королю Людовіку ХІУ, і свідчать про розквіт абсолютизму у Франції.
 • “Так гинуть тирани” – актор Бутс, під час вбивства президента Авраама Лінкольна 14 квітня 1865 р.;
 • “ … це… було не більше як вчене маячіння трьох молодих людей” – шеф жандармів граф Орлов з листі до Миколи  І з приводу діяльності Кирило-Мефодіївського товариства.
 • “Світ ловив мене, але не спіймав” – український філософ Г.Сковорода, авторська епітафія що виявляла ставлення філософа до світу.
 • “Гвардія помирає, але не здається (капітулює)” – Генерал Камбронн від імені Наполеонівської гвардії оточеної під Ватерлоо, у відповідь на пропозицію скласти зброю, перед застосуванням артилерії.
 • “Якщо б Бога не існувало, його б належало вигадати” – Вольтер, який будучи борцем проти католицької церкви, вважав що віра в Бога повинна стримувати і утримувати в покорі “чернь”
(По 2 бали за правильну відповідь (1 бал за правильно вказаного діяча, 1 –  за вказані історичні умови) мах. 10 балів)
І.3. Вкажіть, хто отримав таке найменування від сучасників:
 • “князь Сарматії та України, володар Війська Запорізького” – Юрій Хмельницький, ставленик Туреччини в 1676-1681 рр.
 • “Урус-шайтан” – І.Сірко, від турків та татар;
 • “Садик-Паша” – Михайло Чайковський, який перейшовши на турецьку службу, організував полк (переважно з українців), який брав участь у Кримській війні, маючи намір підняти повстання в Україні і відновити Українську державність під турецьким протекторатом.
 • “Тішайший”  – московський цар Олексій Михайлович (Романов);
 • “Некоронований король руський” – Костянтин Острозький;
 • “Король-бомба” – неаполітанський король Фердінанд ІІ після бомбардування міста Месіна  на Сицилії в 1849 р.
 • “Непідкупний”  – М.Робеспьєр
 • “генерал двох революцій” – маркіз Лафайєт за участь в Американській революції (Війні за незалежність) та Великій Французькій революції;
( по 1 балу за правильну відповідь – мах. 5 балів)
І.4. Одним словом чи словосполученням визначте явище чи поняття, зміст якого наведено нижче
 • – період громадянської війни та іноземної інтервенції в Росії на поч. ХVІІ ст., що супроводжувався руйнуванням економіки і культури країни, скороченням населення і залишив глибокий слід в свідомості російського народу  – (“смута” (“смутний час”)
 • – суспільно-політичний рух за відміну рабства негрів у США (“аболіціонізм”)
 • –  перехід від мануфактурного до фабричного виробництва що супроводжується появою нових верств (класів) суспільства; (“промисловий переворот”)
 • – здійснена в Росії спроба здешевлення утримання армії шляхом  поєднання постійного військового вишколу з сільськогосподарською працею військовослужбовців в місцях їх постійного перебування. (“військові поселення”)
 • – представницький орган метою якого є прийняття законів (найчастіше Конституції ) для встановлення нового політичного ладу в державі. (“установчі збори”)
(По 1 балу за правильне визначення – мах 5 балів.)
І.5. Вкажіть хто з відомих Вам історичних діячів… ( По 1 балу за кожну правильну відповідь – мах 5 балів)
 • …Першим застосував артилерію в умовах великого міста для придушення збройного виступу своїх супротивників – Наполеон І (для придушення заколоту роялістів в Парижі );
 • …Став Гетьманом на Лівобережжі України внаслідок Чорної ради в Ніжині в 1663 році. – І.Брюховецький.
 • …Врятував українську армію від повного розгрому під час Визвольної війни, провівши її через болото, коли Б.Хмельницький внаслідок об’єктивних причин не міг керувати військом. – І.Богун.
 • … присвятив своє життя об’єднанню країни, встиг побачити результат свої діяльності і помер в рік проголошення Італійського королівства – Кавур
 • … вважається “батьком запорізького козацтва” –  Дмитро (Байда) Вишневецький
 • … мав ім’я, що перекладається як “Великий”, був правителем великої  і могутньої держави, збудував столицю, як просторе і геометрично правильне місто (яке, однак, прийшло у занепад після того як він його полишив), запровадив в державі політику релігійної толерантності (терпимості), що сприяло її піднесенню – Акбар, правитель імперії Великих Моголів в 1556-1605 рр.
ІІ рівень складності.
ІІ. Розгляньте контурну карту та позначте на ній певними знаками запропоновані завдання, вказавши поруч із знаком номер виконаного завдання. (Мах – 15 балів).
 1. Місто в якому протягом 1774-1784 рр. існувала духовна академія по підготовці греко-католицьких священиків, що отримала назву “Барбареум” (“Barbareum”) – Відень;
 2. Місто України, бурхливий розвиток якогов ХІХ столітті відбувався завдяки запровадженню безмитної торгівлі – Одеса;
 3. Місто біля якого відбулося повстання Чернігівського полку п.1826 р. –   Київ;
 4. Місце битви про яку Наполеон сказав, що “були докладені найбільші зусилля і був досягнутий найменший результат” – Бородіно, західніше Москви;
 5. Місто біля якого відбулася битва, що увійшла в історію під назвою “Битви народів”  – Лейпциг;
 6. Місце битви, що позбавила Наполеона шансів на десантну операцію на Британські острови – мис Трафальгар.
 7. Місто в якому під час революції 1848-1849 рр. проходив конгрес слов’янських народів – Прага
 8. Місто в Італії, жителі якого найдовше чинили опір силам контрреволюції під час подій 1848-1849 рр. – Венеція;
 9. Місто в Росії яке незабаром (в наступному році) буде відзначати 300-річчя з дня свого заснування, поява якого стала можливою завдяки героїчній і трагічній праці українців (, з появою якого пов’язані трагічні сторінки в історії України) – Петербург
 10. Місто в якому був надрукований альманах “Русалка Дністрова” – Пешт (Будапешт);
 11. Місто в якому було проголошено створення Німецької імперії – 1871 р. Версаль (Париж)
 12. Місто в якому проходила Перша світова промислова виставка 1851 р. – Лондон;
 13. Місто, яке останнім увійшло в склад Італійського королівства – Рим
 14. Місто в якому був відкритий 1-й Університет в Наддніпрянській Україні – Харків
 15. Місто за здобуття якого Наполеон Бонапарт отримав чин бригадного генерала – Тулон
ІІІ. 1.  Які події відбулися в історії України в період  між початком самостійного правління Людовіка ХІV у Франції  і початком повстання С.Разіна в Росії.
Рік початку самостійного правління Людовіка ХІV у Франції (1661)
Події в історії України
Рік початку повстання С.Разіна в Московській державі (1670)
 • Завершення гетьманування Ю.Хмельницького внаслідок громадянської війни (1662)
 • Чорна рада в Ніжині  (1663) – початок гетьманування І.Брюховецького на Лівобережній Україні (-1668)
 • 1663-1665 рр. – гетьманування на Правобережній Україні П.Тетері.
 • Початок гетьманування на Правобережжі П.Дорошенка. (1665-1676 рр.)
 • Московські статті І Брюховецького (1665) – підпорядкування України Москві.
 • Андрусівський договір – поділ України по Дніпру між Польщею та Росією (1667 р.)
 • Антимосковське повстання на Лівобережній Україні, Дорошенко об’єднує Україну (1668 р.)
 • Початок гетьманування на Лівобережжі Д.Многогрішного (до 1672 р), підписання Глухівських статей (1669 р.) .
 • Корсунський договір П.Дорошенка – встановлення Турецького протекторату над Україною (1669 р.)
 • Початок гетьманування на Правобережжі М.Ханенка (пропольська орієнтація) з 1669 по 1674 р.
( по 0,5 бали за визначення дати вказаної події із всесвітньої історії та по 1 балу за кожну правильно вказану подію і її дату з історії України… в сер. – 5 балів)
ІІІ. 2. Зробіть хронологічний зріз: вкажіть всі відомі Вам події які відбулись у світі в 1867 р.
( по 1 балу за кожну правильно вказану подію. В сер. – 5 балів)
 • Канада отримала статус домініону.
 • В Англії проведена 2-га парламентська реформа.
 • Прусія розгромивши Австрію утворює Північнонімецький союз.
 • Австрійська імперія стає дуалістичною Австро-угорською імперією.
 • США придбали у Російської імперії Аляску.
 • Видання “Капіталу” К.Маркса.
 • Світова виставка в Парижі.
 • Припинення французької інтервенції в Мексиці.
 • В Росії проходять буржуазні реформи. Триває військова реформа (1862-1874 рр.)
 • В США триває Реконструкція Півдня (1865-1877 рр.).Відбулися вибори в законодавчі органи південних штатів, в яких вперше участь брали негри і бідняки білі.
 • Третя невдала спроба Гарібальді визволити Рим.
 • Альфред Нобель отримав патент на винахід динаміту.
9 клас.
 1. Узгодьте наведені нижче події та історичні поняття з певними періодами в історії розвитку наведених країн. Розставте номери завдань у відповідні блоки таблиці:
Англія
Франція
Німеччина
Австрія
Італія
Росія
США
А
-1750
Б
1751-
1775
В
1776-
1800
Г
1801-
1825
Д
1826-
1850
Е
1851-
1875
Ж
1876-
 1. Побудова Р.Фултоном першого пароплаву “Клермон”  [ 1807р. – США ]
 2. Відкриття першої фабрики [Р.Аркрайт; 1771 р. – Англія ]
 3. Кінець правління Фрідріха ІІ [ 1786 р. – Прусія (Німеччина) ]
 4. Прийняття “Декларації незалежності”  [ 1776 р. – США ]
 5. Початок видання “Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв і ремесел” [ 1751 р. – Франція ]
 6. Проголошення утворення двоєдиної імперії  [ 1867 р. – Австрія ]
 7. Прийняття “Декларації прав людини і громадянина” [ 1789 р. – Франція ]
 8. Початок “Вікторіанської епохи”  [ 1837 р. – Англія ]
 9. Проголошення імператором Наполеона І [ 1804 р. – Франція ]
 10. Розгром “Великої армії”    [ 1812 р. – Росія ]
 11. Ліквідація “гнилих містечок”   [ 1832 р. – Англія ]
 12. Ухвалення “доктрини Монро”   [ 1822 р.– США ]
 13. Реформи Йосипа ІІ  [ 1780-1790 рр. – Австрія ]
 14. “Три славетних дні” – закінчення реставрації  [ 27-29 липня 1830 р. – Франція ]
 15. Початок створення військових поселень  [ 1816 р. – Росія ]
 16. Процес петрашевців [ 1849 р. – Росія ]
 17. Прийняття “хлібних законів” [ 1815 р. – Англія ]
 18. Проголошення Другої імперії  [ 1852 р. – Франція ]
 19. Створення Національного союзу  [ 1859 р. – Німеччина ]
 20. Проголошення утворення Німецької імперії  [ 1871 р. – Франція ]
 21. Проведення Першої Світової промислової виставки  [ 1851 р. – Англія ]
 22. Створення “Товариства підземної залізниці”  [ 1838 р. – США ]
 23. Завершення Реконструкції Півдня  [ 1877 р. – США ]
 24. Епоха “Великих реформ”  [ 1861-1870-ті рр. – Росія ]
 25. Поява “Латеранського в’язня ”  [ 1871 р. – Італія ]
 26. Проведення з’їзду слов’янських народів  [ 1848 р. – Австрія (Прага) ]
 27. Проведення “танцюючого конгресу” – утворення “Священного союзу” [ 1815 р. – Австрія ]
 28. Висадка “червоної тисячі”   [ 1860 р. – Італія ]
 29. Об’єднання країни “залізом і кров’ю”  [ 60-70-ті рр. ХІХ ст. – Німеччина ]
 30. “Закон про гомстеди”  [ 1862 р. – США ]
Оцінюється мах. В 15 балів – по 0,5 бали за правильну відповідь. Відповідь, в якій учасник неправильно визначив країну або хронологічний період, не зараховується.
 1. Тестові завдання. Дайте відповідь на питання. Зазначивши правильну відповідь відповідно до кожного номера питання.
 1. Вкажіть прізвище кошового отамана під час зруйнування Запорозької Січі в 1709 р. [ Кость Гордієнко ]
 2. Що було ознакою влади курінних отаманів на Січі та полковників  [ пірнач ]
 3. Що українці називали каторгою в XVI–XVII ст.  [ турецьку галеру ]
 4. Яка угода XVII ст. встановлювала найбільший за чисельністю козацький реєстр? Який саме? [ дві відповіді : Переяславська – Березневі статті – 1654 р. ;  – 60 тис.]
 5. Хто з козацьких гетьманів Лівобережної України XVII ст. найдовше утримував гетьманську булаву? [ Іван Самойлович – 15 років ]
 6. Війну Російської імперії з якою країною спровокували повстанці-гайдамаки під час Коліївщини?  [  з Османською (Турецькою) імперією ]
 7. На честь якої події Катерина ІІ викарбувала медаль з надписом “Я повернула те. Що було відірване”?  [ в 1793 р.  на честь ІІ поділу Польщі ]
 8. Хто на власні кошти у 1812 р. сформував ескадрон Херсонських козаків, який і після його смерті зберіг власне ім’я свого організатора?  [  Скаржинський ]
 9. Наприкінці XVIII  ст. російський уряд сформував “Військо вірних козаків чорноморських”. Кого російські урядовці вважали “невірними козаками”?  [  козаків Задунайського війська ]
 10. В 1830 р. на Буковині було знищено останній опришківський загін і страчено ватажка і сімох його побратимів. Назвіть ім’я керівника цього загону.  [ Мирон Штолюк ]
 11. Вкажіть назву території України, де раніше всього в ХІХ ст. було остаточно скасовано панщину – головну ознаку феодально-кріпосницької залежності селян.  [ в Східній Галичині в 1848 р. ]
 12. Назвіть ім’я польського шляхтича, який був учасником Польського повстання 1830-1831 рр., прагнув до відновлення Гетьманщини, під іменем Міріам-Паші очолював загін козаків, що воював на боці Туреччини під час Кримської війни.   [Міхал Чайковський ]
 13. Хто із діячів Руської трійці пізніше примкнув до / (перейшов на бік ) польського національного руху?  [ Іван Вагілевич ]
 14. Яка соціальна верства поклала початок національному відродженню на західноукраїнських землях в першій пол. ХІХ ст.?   [ греко-католицьке духовенство ]
 1. Хронологічна формула з історії України. Замініть літери числами відповідно до легенди, проведіть розрахунки і отримайте кінцеву дату. Вкажіть яка або які події в історії України відбулися в цей рік.:
____________
 1. Кількість козаків, що прикривали відхід козацького війська і героїчно загинули під Берестечком  [ 300 – 0,5 бала]
 2. Кількість козацьких полків на Слобожанщині  [ 5 – 0,5 бала]
 3. Час існування Олешківської січі (число років) [ 25 – з 1709 по 1734 р. – 1 бал ]
 4. Число років, на які віддали Т.Г. Шевченка в солдати по вироку в справі Кирило-Мефодіївського братства  [ 10 – 0,5 бали ]
 5. Рік створення Київського Університету  [ 1834 – 0,5 бали ]
 6. Рік створення Харківського Університету  [ 1805 – 0,5 бали ]
 7. Кількість губерній на території Наддніпрянської України в ХІХ ст.  [ 9 – 0,5 бали ]
 8. Кількість Генерал-губернаторств на території Наддніпрянської України  [ 3 – 0,5 балів ]
 9. Число років яке пройшло між Чугуєвським і Шебелинським повстаннями військових поселенців.  [ 10 – 1829 р. – Чугуєвське повстання, 1819 р. – Шебелинське повстання  – 1 бал ]
Варіант рішення:
(300*5) + (25*10) + (9*3) +(1834–1805) +10 = 1500 + 250 + 27 + 29 + 10 = 1750 + 66 = 1816
 • 1816 – Заснування Іваном Могильницьким за підтримки єпископа Михайла Левицького у Перемишлі “Товариства галицьких греко-католицьких священиків для поширення письмами просвіти і культури серед вірних”.
 • 1816 р. – Початок створення на території Наддніпрянської України військових поселень за проектом Аракчеєва.
 1. Текст з помилками. Уважно прочитайте текст. Перепишіть його підкресливши помилки і напишіть в коментарі-примітках, як повинна правильно бути написана фраза.
Реформи 60-70-х рр. ХІХ ст. відіграли важливу роль в розвитку Російської імперії.
Особливе значення мала розпочата в 1863 р.1 Земельна реформа. Згідно з нею селяни отримали чітко визначені державою земельні наділи 2, за які вони повинні були сплачувати викупні платежі поміщикам 3 протягом 33 4 років. До закінчення сплати викупних платежів 5 селяни вважалися тимчасовозобов’язаними і повинні були відпрацьовувати оброк 6 і сплачувати панщину 7.
В той же рік 8 було запроваджено земства – вищі законодавчі органи регіонів 9. На Україні земства спочатку були утворені на Правобережжі, а пізніше на Лівобережжі та Півдні 10. В земствах переважали селяни 11, які складали більшість населення .
В один рік з земською реформою було розпочато військову реформу, яка розтяглася на 20 12 років. Одразу було запроваджено загальний військовий обов’язок 13 для чоловіків які досягли 18 14 років. Строк служби встановлювався в 3 роки в піхоті і 5 років на флоті 15. Одночасно надавались пільги по скороченню строку служби відповідно до освітнього рівня призовників.
Варіанти виправлень:
 1. в 1861 р.
 2. земельні наділи визначалися за угодою між селянином і поміщиком, при певних гарантіях поміщицького землеволодіння з боку держави.
 3. викупні платежі селяни сплачували державі, яка сплатила всю суму поміщикам;
 4. селяни повинні були виплачували викупні платежі державі (і відсотки по кредиту) протягом 49 років.
 5. селяни були тимчасовозобов’язаними до моменту укладання викупних грамот з поміщиками.
 6. оброк сплачується у грошовій чи натуральній формі, а не відпрацьовується;
 7. панщина відпрацьовується – це безоплатна робота селян на поміщика
 8. через три роки (в 1864 р.)
 9. органи місцевого самоуправління, які мали обмежені повноваження і опікувалися лише питаннями освіти, культури, благоустрою та медицини
 10. Навпаки – На Україні земства були утворені на Лівобережжі та Півдні, а на Правобережжі лише на початку ХХ ст.
 11. переважали поміщики
 12. на 10 років (1864-1874 рр.)
 13. спочатку були утворені військові округи (1864 р.), а загальний військовий обов’язок введено в 1874 р…..
 14. з 20 р.
 15. 6 років в піхоті і 7 років на флоті.
Мах. – 15 балів. За кожну знайдену і правильно виправлену помилку по 1 балу. За знайдену і не пояснену – 0,25 а за знайдену та неправильно пояснену – 0,5. Неправильно знайдені помилки не враховуються і на розсуд комісії можуть штрафуватися відніманням 0,5 балів.
 1. Завдання для контурної карти: “Події в Європі ХІХ століття.”. Під запропонованими номерами запишіть в легенді назви географічних пунктів, а на карті позначте крапками чи зірочками відповідні пункти, вказавши поруч їх номери.
 1. Позначте місто, в якому розпочалася революція 1848-1849 рр. в Італії    [ Палермо ]
 2. Позначте місто, яке стало світовим фінансовим центром в сер. ХІХ ст.    [ Лондон ]
 3. Позначте місто в якому в 30-х рр. ХІХ ст. двічі відбувалися повстання ткачів   [ Ліон ]
 4. Позначте місце битви, поразка в якій перекреслила сподівання Наполеона І повернути собі владу.      [ Ватерлоо]
 5. Позначте місце, де “Велика армія” зазнала остаточного розгрому.   [ р. Березіна ]
 6. Позначте першу залізницю збудовану на території України   [ Одеса – Балта ]
 7. Позначте місто, в якому було відкрито перший / другий університет в Наддніпрянській Україні   [ Харків ] /  [ Київ ]
 8. Заштрихуйте території на яких російський царат здійснював збройне придушення революційних виступів 1848-1849 рр.   [ Угорщина ]
 9. Позначте місто, яке найдовше чинило опір силам контрреволюції під час революційних подій в Італії в 1848-1849 рр.     [ Венеція ]
 10. Позначте місто в якому відбулося повстання декабристів.   [ Петербург ]
 11. Позначте місто в якому відбувся т.зв. “танцюючий конгрес”   [ Відень ]
 12. Позначте місто, в якому під час революційних подій 1848-1849 рр. діяла Головна Руська Рада.   [ Львів ]
По 2 бали за кожну повну правильну відповідь (в. т.ч. 0,5 за заповнення легенди, 1,5 за точне і акуратне позначення на карті або 1 бал за розташування біля потрібного місця.. При відсутності заповненої легенди завдання не зараховується.). Максимальна кількість – 24 бали.
 1. Викресліть зайве. Свій вибір поясніть.
А
 • Біла Гора
 • Лейпциг
 • Люцен
 • Езель
 • Рокруа
Ж
 • Хотин
 • Батіг
 • Жванець
 • Охматів
 • Пилявці
Б
 • Болотніков
 • Мінін
 • Булавін
 • Разін
 • Пугачов
З
 • І.Скоропадський
 • Д.Апостол
 • І.Мазепа
 • І.Калнишевський
 • К.Розумовський
В
 • Робесп’єр
 • Монтеск’є
 • Дантон
 • Шомет
 • Сен-Жюст
І
 • М.Максимович
 • П.Куліш
 • М.Костомаров
 • М.Гулак
 • Т.Шевченко
Г
 • Катерина ІІ
 • Павло І
 • Фрідріх ІІ
 • Марія Терезія
 • Йосип ІІ
К
 • “Книга Буття українського народу”
 • “Історія Русів”
 • Статут
 • “До братів великоросів і поляків”
 • “До братів українців по обох боках Дніпра”
Д
 • Туреччина
 • Англія
 • Франція
 • Сардінське королівство
 • Неаполітанське королівство
Л
 • “Зоря Галицька”
 • “Русалка Дністрова”
 • Галицько-Руська матиця
 • Народний дім
 • Кафедра української філології
По 1 балу за правильно вказаний і пояснений елемент та по 0,5 за правильно вказаний, але неправильно пояснений чи непояснений елемент. Максимальна кількість балів – 10. На розсуд комісії неправильно вказані варіанти можуть штрафуватися в 0,5 бала.
 1. Вам запропонували написати статтю до збірника “Люди які змінили світ: ХІХ століття.” Напишіть заявку-обґрунтування (до 1 стор.) на перше місце за значенням у вказаному збірнику, пояснивши чому саме Ви обрали цю особу і в чому непересічність її значення для розвитку людства.
Максимальна оцінка за завдання 15 балів. Враховується обґрунтованість вибору, аргументація, стиль розповіді.
 1. Чому національне питання набуває особливої гостроти в ХІХ ст. і стає суттєвим фактором в соціально-економічному і політичному розвитку багатьох держав?
Максимальна оцінка за завдання 15 балів. Враховується обґрунтованість пояснення, здатність до аналізу і синтезу історичної інформації, стиль відповіді.
 1. Проаналізуйте карикатуру на Бісмарка з приводу надання йому графського титулу в 1865 році. Як на карикатурі відображено його досягнення у внутрішній та зовнішній політиці.
Максимальна оцінка – 12 балів.
 1. Існує думка, що розвиток українських земель в ХІХ ст. відбувався в тих же самих формах, що і розвиток інших європейських країн. Доведіть або спростуйте наведену думку, визначивши подібне або відмінне в розвитку українських земель і інших територій Європи.
Максимальна оцінка за завдання 15 балів. Враховується обґрунтованість пояснення, здатність до аналізу і синтезу історичної інформації, стиль відповіді.

 1. 15 балів
 2. 15 балів
 3. 9 балів
 4. 15 балів
 5. 24 бали
 6. 10 балів
 7. 15 балів
 8. 15 балів
 9. 12 балів
 10. 15 балів
РАЗОМ: мах. = 130 балів
Завдання для учнів 9-го класу
І.ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:
 1. У 1781 р. Гетьманщина була поділена на намісництва: Чернігівське, Київське, Новгород-Сіверське.
 2. Іван Могильницький у 1816 р.  створив “Товариство галицьких греко – католицьких   священиків”.
 3. Наприкінці 1763 р. розроблено “Прохання шляхетства і старшини разом з гетьманом про відновлення різних старовинних прав Малоросії”.
 4. В. Лукашевичем  у 1819 р. було засноване Малоросійське товариство.
 5. Державницькі ідеї Семена Дівовича знайшли відображення у творі … “Розмова Великоросії з Малоросією”.
 6. У 1838 р. було створено Дніпровську судноплавну компанію.
 7. 1787 по 1809 при Львівському університеті діяв Руський інститут.
 8. Назва “виборні козаки” почала вживатися з 1735 року.
 9. Держава повинна об’єднувати 7 автономних штатів, кожний повинен мати свого президента, віцепрезидента,  сенат – автором цього проекту був ….. Григорій Андрузький, держава називалась би …. Українська республіка.
 10. Розставте події у хронологічній послідовності: проголошення республіки на чолі з Мадзіні (1849 – початок), відлік Першого дня республіки у Франції (1792), призначення О.Бісмарка міністром іноземних справ Прусії (1862), подання до парламенту першої хартії (1836), виступ “Спілки рівних” (1796), Робесп’єр очолив Конвент (1793), битва біля села Садова (1866).
 11. Утворення міської думи у Києві (1735).
 12. Розставте у хронологічному порядку по черговісті виникнення вказаних державних утворень на українських землях: 1. Боспорське царство. 2. Готська держава. 3. Антський племінний союз. 4. Кіммерійська держава. 5. Аварський каганат.
 13. У 1840 – 1842 рр. в Україні ліквідовано судочинство за нормами Литовських статутів і поширено систему права відповідно Зводові законів Російської  імперії.
 14. Київський архітектор Андрій Меленський у плані забудови міста визначив Хрещатик як головну вулицю.
 15. Українська лінія – це система прикордонних укріплень, що існували  1730 –60- х роках в Україні для оборони від нападів кримських та ногайських татар.
 16. Позначте на контурній карті міста України де у 1861 р. існували культурно-освітні організації громади (Київ, Харків, Полтава, Чернігів, Одеса).
 17. Позначте на контурній карті місто, яке мало статус „Порто-франко”. (Одеса).
 18. Позначте на контурній карті місто, де була утворена організація, яка мала назву “Товариство об’єднаних слов’ян”. (Новоград – Волинський 1823 р.)
 19. Позначте на контурній карті місто, де були видані (1833-1838 рр.) 6 випусків збірки “Запорожская старина”. (Харків).
 20. Позначте на контурній карті місто, де був написаний Й. Базиловичем “Короткий нарис фундації Федора Корятовича” – перша праця з історії Закарпаття. (Мукачеве).
 21. Позначте на контурній карті місто, де у 1805 р. був утворений Волинський ліцей (Кремінець), гімназія вищих наук (1820р.). (Ніжин).
 22. Позначте на контурній карті місто, де у 1811 р. було засновано професійний театр на сцені якого глядачі вперше побачили п’єси: “Наталка Полтавка”, “Москаль-чарівник”. (Полтава).
 23. Позначте на контурній карті території, де розміщувалось: а) Азовське козацьке військо (1832-1864); б) Дунайське козацьке військо (1828-1868 р., від 1856 р. Новоросійське).
 24. Позначте на контурній карті місто – центр першої хвилі українського національного  руху на  західноукраїнських землях. (Перемишль).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *